Naudojimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Naudojimo taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato Pajudėk.LT tinklalapio (toliau - Tinklalapis) naudojimo taisykles. Tinklalapis priklauso ir yra kontroliuojamas UAB „DeFuturo“ (toliau - Administratorius).

1.2. Įeidami į šį Tinklalapį bei naudodamiesi juo, Jūs patvirtinate, kad sutinkate su šiomis Taisyklėmis.

1.3. Vartotojo prieiga prie Tinklalapio ir naudojimasis juo reglamentuojami Lietuvos Respublikos teisės norminiais aktais, Europos Sąjungos ir Tarptautiniais teisės aktais.

2. Privatumas ir duomenų saugumas

2.1. Tinklalapio Vartotojų asmeninės informacijos rinkimo, naudojimo ir saugojimo tvarką apibrėžia mūsų Tinklalapio „Privatumo nuostatos“.

3. Vartotojo paskyros sukūrimas

3.1. Norėdami sukurti Vartotojo paskyrą, Jūs turite užpildyti registracijos formą, pateiktą Tinklalapyje. Registruodamiesi turite nurodyti galiojantį Jūsų elektroninio pašto adresą bei prisijungimo prie paskyros slaptažodį.

3.2.Vartotojo paskyrą galite sukurti ir per išorinę sistemą Facebook. Tokiu atveju Administratorius gali gauti Jūsų asmens duomenis iš šios sistemos, jeigu Jūs sutinkate dėl tokio duomenų teikimo.

3.3. Siekdami apsaugoti savo paskyrą nuo neteisėto pasinaudojimo, savo prisijungimo duomenis laikykite paslaptyje. Jeigu neteisėtas pasinaudojimas Jūsų paskyra įvyko naudojant Jūsų prisijungimo duomenis, Administratorius už tai neatsako visais atvejais. Jeigu prarasite galimybę naudotis prisijungimo duomenimis, mes negalėsime Jūsų identifikuoti kaip teisėto paskyros naudotojo ir atkurti Jūsų naudojimąsi Vartotojo paskyra.

4. Vartotojo paskyros valdymas

4.1. Jūs galite valdyti Vartotojo paskyrą savo nuožiūra, tačiau privalote nepažeisti Taisyklių nuostatų.

4.2.Valdydami Vartotojo paskyrą Jūs privalote:

4.2.1. laikytis Taisyklių ir galiojančių teisės aktų nuostatų;

4.2.2. paskyroje nurodyti tik tikslius bei tikrovę atitinkančius savo asmens duomenis;

4.2.3. valdyti paskyrą taip, kad nebūtų pažeidžiamos kitų asmenų teisės ir teisėti interesai;

4.2.4. neatlikti jokių veiksmų, kuriais galėtų būti sutrikdyta Tinklalapio veikla;

4.2.5. neatlikti veiksmų, kuriais būtų siekiama prisijungti prie kitam asmeniui priklausančios paskyros ar ją užvaldyti.

4.3. Administratorius deda protingas pastangas, norėdamas užtikrinti tinkamą ir saugų naudojimąsi Vartotojo paskyra, tačiau Jūs turite suprasti, jog naudojatės paskyra savo rizika ir privalote imtis visų saugumo priemonių, nurodytų Taisyklėse.

5. Pranešimų siuntimas

5.1. Pateikdami savo elektroninio pašto adresą Tinklalapio naujienlaiškių prenumeratos laukelyje, Jūs sutinkate savo nurodytu elektroninio pašto adresu gauti Tinklalapio naujienlaiškius.

5.2. Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti siunčiamų Tinklalapio naujienlaiškių, paspausdami nuorodą, esančią naujienlaiškyje.

6. Vartotojo paskyros sustabdymas

6.1. Administratorius turi teisę be išankstinio pranešimo stabdyti prieigą prie Jūsų paskyros tais atvejais, kai:

6.1.1. pažeidžiate Taisykles ir galiojančių teisės aktų nuostatas;

6.1.2. naudodami paskyrą pažeidžiate kitų asmenų teises ir teisėtus interesus;

6.1.3. vykdote neteisėtus veiksmus, dėl kurių kyla grėsmė kitiems Vartotojams ar tinkamam Tinklalapio funkcionavimui;

6.1.4. kitais atvejais, kai prieigos prie Jūsų paskyros sustabdymas yra būtinas siekiant užtikrinti sklandų Tinklalapio darbą.

6.2. Administratorius turi teisę laikinai apriboti prieigą prie Jūsų paskyros, jeigu tai yra būtina atliekant Tinklalapio programinės įrangos atnaujinimo ir techninės priežiūros darbus.

6.3. Apie prieigos prie paskyros sustabdymą Jūs būsite informuotas sisteminiu pranešimu.

6.4. Administratorius visais atvejais neprisiima atsakomybės už Jūsų žalą, nuostolius, patirtus dėl prieigos prie Jūsų paskyros sustabdymo ar apribojimo. Administratorius visais atvejais neprisiima atsakomybės, kai naudojimasis Jūsų paskyra sutrikdomas dėl techninių nesklandumų (interneto ryšio sutrikimų, elektros energijos teikimo sutrikimų ir kitais panašiais atvejais).

6.5. Išnykus aplinkybėms, dėl kurių buvo sustabdyta prieiga prie Jūsų paskyros, Administratorius gali atnaujinti naudojimąsi paskyra.

7. Vartotojo paskyros uždarymas

7.1. Jeigu Jūs nebenorite naudotis savo sukurta paskyra, galite bet kuriuo metu savo paskyrą uždaryti.

7.2. Uždarius Vartotojo paskyrą Jūsų asmens duomenys, nurodyti paskyroje, per 30 (trisdešimties) dienų laikotarpį nuo paskyros uždarymo, bus negrįžtamai ištrinti ir mes jų nebetvarkysime.

8. Autorių teisės ir prekių ženklai

8.1. Tinklalapyje pateikiami registruoti prekių ir paslaugų ženklai, logotipai (toliau - Ženklai) yra Administratoriaus ir kitų susijusių trečiųjų šalių nuosavybė. Vartotojams draudžiama naudotis visais Ženklais be raštiško Administratoriaus arba trečiųjų šalių, kurioms gali priklausyti Ženklai, sutikimo. Visa informacija ir turinys, įskaitant visas programinės įrangos programas, esantis Tinklalapyje arba pasiekiamas per jį (toliau - Turinys), yra saugomi autorių teisių. Vartotojams draudžiama keisti, kopijuoti, platinti, perduoti, perteikti, skelbti, parduoti Turinį, duoti licenciją, kurti panašius gaminius arba naudotis Tinklalapyje esamu arba per jį pasiekiamu Turiniu komerciniams arba visuomeniniams tikslams.

9. Administratoriaus atsakomybės ribojimas

9.1. Administratorius neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, galinčius atsirasti dėl priežasčių, bet kokiu būdu susijusių su prieiga prie Tinklalapio ar naudojimusi Tinklalapiu. Administratorius neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su Vartotojo įrangai galinčių pakenkti virusų perdavimu.

10. Kitos sąlygos

10.1.  Administratorius pasilieka teisę vienašališkai keisti Taisykles. Apie bet kokius Taisyklių pakeitimus informuosime Tinklalapyje.

10.2.  Jeigu nesutinkate su Taisyklių pakeitimais, galite uždaryti Vartotojo paskyrą. Jeigu ir toliau naudojatės paskyra po Taisyklių pakeitimų įsigaliojimo dienos, laikysime, kad sutinkate su Taisyklių pakeitimais ir įsipareigojate jų laikytis.

10.3.  Administratorius pasilieka teisę be išankstinio Jūsų sutikimo visas arba dalį savo teisių ir pareigų, numatytų šiose Taisyklėse, perleisti trečiajai šaliai.

10.4. Tuo atveju, jeigu viena ar kelios Taisyklių nuostatos bus pripažintos negaliojančiomis teisės aktų nustatyta tvarka, likusių Taisyklių nuostatų galiojimui tai neturės jokios įtakos. Taisykles papildančių dokumentų galiojimas neturi įtakos šių Taisyklių galiojimui.